Algemene voorwaarden Brain Assist BV

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54715741.

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. MindMate: De besloten vennootschap 'Brain Assist BV', tevens handelend onder de naam 'MindMate', gevestigd te Bedum.
  2. Klant: Iedere natuurlijke persoon die met MindMate een Overeenkomst aangaat.
  3. Partijen: Zowel MindMate als Klant.
  4. Overeenkomst: De Overeenkomst die tussen MindMate en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  5. Website: mindmate.nl.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze afwijkingen en / of aanvullingen worden gemaakt.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Partijen treden alsdan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de vernietigde c.q. nietige bepalingen. Hierbij zullen Partijen, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de originele bepalingen in acht nemen.
 4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt daarmee tevens bedoeld per e-mail.

Artikel 2. Identiteit van MindMate

Brain Assist BV
Handelend onder de naam: MindMate

Bezoekadres: Trompsingel 39b, 9724 DA Groningen
Telefoonnummer: 085 303 59 13
Bereikbaarheid: maandag – vrijdag van 09.00 – 17.00
E-mail: info@mindmate.nl

KvK-nummer: 54715741
Btw-nummer: 8514.13.675.B.01

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MindMate en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen MindMate en Klant.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal MindMate voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij MindMate zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige bepalingen steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dat nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als MindMate gebruik maakt van afbeeldingen, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden MindMate niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MindMate onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door MindMate is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft MindMate passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een beveiligde webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal MindMate daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. MindMate kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang kunnen zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien MindMate op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. MindMate zal uiterlijk bij levering van het product aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. Het bezoekadres van de vestiging van MindMate waar de Klant met klachten terecht kan;
  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
  5. Indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. De Klant kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. MindMate mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. Als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: De dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. MindMate mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  2. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: De dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. Indien MindMate de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 4. Indien MindMate de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Klant heeft verstrekt binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Klant die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7. Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 2. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan is toegestaan in lid 1 van dit artikel.
 3. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als MindMate hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan MindMate.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) MindMate. Dit hoeft niet als MindMate heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door MindMate verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als MindMate niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of als MindMate aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9. Verplichtingen van MindMate bij herroeping

 1. Als MindMate de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. MindMate vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door MindMate in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij MindMate aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. MindMate gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
 4. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft MindMate de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. MindMate kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als MindMate dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:
  1. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop MindMate geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  2. Volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  5. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Artikel 11. Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst aan MindMate kenbaar heeft gemaakt.
 2. MindMate dient de verzending van de bestelling met de grootst mogelijke zorg uit te (laten) voeren.
 3. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken in de macht van de Klant worden gebracht.

Artikel 12. Wijziging in de te leveren zaken

 1. MindMate heeft het recht zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft een wijziging in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 13. Levertijd

 1. Door MindMate opgegeven levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Indien MindMate een leveringstermijn niet kan nakomen, zal zij de Klant hierover schriftelijk informeren.

Artikel 14. Prijsverhogingen

 1. Indien MindMate met de Klant een bepaalde prijs overeenkomt, is MindMate niettemin gerechtigd, na schriftelijke mededeling aan de Klant, tot verhoging van de prijs over te gaan, indien MindMate kan aantonen dat zich tussen het moment van het sluiten van de Overeenkomst en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta, lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
 2. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15. Betaling

 1. MindMate hanteert ten aanzien van de Klant een betalingstermijn van 30 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, als bedoeld in artikel 6.1.
 2. MindMate is gerechtigd een voorschot te verlangen, alsmede in gedeelten te factureren.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling van de Klant zullen de verplichtingen van de Klant jegens MindMate onmiddellijk opeisbaar zijn. Ter keuze van MindMate dient de Klant alsdan zijn financiële verplichtingen jegens MindMate terstond na te komen, dan wel dient hij onvoorwaardelijk zijn medewerking te verlenen aan retournering van de door MindMate aan de Klant geleverde producten.
 4. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en / of schuld. 
 5. In geval van niet of niet volledige betaling, is de Klant na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn van rechtswege in verzuim en heeft MindMate, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de Klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die MindMate heeft.
 6. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens MindMate komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van de Klant. MindMate is in dat geval ten aanzien van de Klant gerechtigd de volgende buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen:
  • Over de eerste € 2.500,--   15%
  • Over de volgende € 2.500,--   10%
  • Over de volgende € 5.000,--   5%
  • Over de volgende € 190.000,--   1%
  • Over het meerdere   0,5%, met een maximum € 6775,--
  • MindMate is gerechtigd een minimum van € 40,-- en een maximum van € 6775,-- aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. MindMate is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat MindMate is uitgegaan van door of vanwege de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. MindMate is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst van door de Klant op advies van MindMate ingeschakelde derden.
 3. MindMate is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad van MindMate.
 4. MindMate heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Klant ongedaan te maken.
 5. MindMate is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit onjuist en / of onoordeelkundig gebruik van het geleverde product.
 6. Indien de Klant gebruik maakt van de garantie, dan is MindMate niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van enige programma's, gegevens of verwijderbare opslagmedia in het geval de Klant geen back-up van zijn gegevens maakt.
 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MindMate.

Artikel 17. Overmacht

 1. Indien MindMate haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat MindMate alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MindMate geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MindMate niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en / of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Indien MindMate bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 18. Ontbinding

 1. MindMate is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. De Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. Na het sluiten van de Overeenkomst MindMate ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;
  3. De Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  4. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. Voorts is MindMate bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van MindMate op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien MindMate de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. MindMate is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor de Klant of derden. MindMate behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie

 1. Alle door MindMate geleverde zaken blijven het eigendom van MindMate totdat de Klant alle verplichtingen uit enige Overeenkomst met MindMate is nagekomen.
 2. Door MindMate geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken op enige wijze te bezwaren.
 4. De Klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk schriftelijk toestemming aan MindMate, dan wel aan een door haar aan te wijzen derden, om in alle gevallen waarin MindMate haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MindMate zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht MindMate zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 6. De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal.
 7. Als MindMate geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat het geleverde is vermengd, vervormd en / of nagetrokken, is de Klant verplicht de nieuw gevormde zaak aan MindMate te verpanden.
 8. Onverminderd het wettelijk retentierecht is MindMate gerechtigd enig goed van de Klant, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen MindMate uit welke uit hoofde dan ook, van de Klant heeft te vorderen, tenzij de Klant ter zake van die vordering genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft MindMate ook in geval van de Klant in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 20. Klachten

 1. Klachten over de geleverde producten dienen door de Klant, binnen twee maanden na levering van het product, schriftelijk bij MindMate gemeld te worden.
 2. Klachten over de factuur dienen door de Klant, binnen één maand na factuurdatum, schriftelijk bij MindMate gemeld te worden.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 4. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 5. Indien een klacht gegrond is, zal MindMate alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Klant schriftelijk en tijdig kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 21. Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom, en aanverwante rechten, met betrekking tot geleverde producten, berusten bij MindMate en / of diens leveranciers.

Artikel 22. Slotbepaling

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien MindMate van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Op elke rechtsbetrekking tussen MindMate en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Elk geschil tussen Klant en MindMate, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een Overeenkomst tussen Partijen, wordt naar keuze van MindMate voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord Nederland, locatie Groningen.
 4. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 10 augustus 2016.